Informace o zpracování osobních údajů na webu fondproni.cz

Zpracování probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR).

1. Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů z internetových stránek fondproni.cz je Nadační fond Proni se sídlem Babice nad Svitavou č.p. 374, PSČ 664 01, IČ: 09770739 (dále jen správce).

Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje tohoto pověřence: Ing. Kateřina Kaderková, MBA, Nadační fond Proni, Brno, Obilní trh 11, 625 00,

email: M365-fondproni@fnbrno.cz, telefon +420 608 176 631

2. Které osobní údaje zpracováváme?

2.1 Údaje sdělené v darovacím formuláři

Kontaktní údaje – Jméno, Příjmení, E-mail, Částka, Telefon,

Výjimečně pak informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet se správcem v rámci případné emailové komunikace týkající se darů.

2.2 Údaje sdělené při přihlášení odběru newsletteru

Kontaktní údaje – E-mail

2.3 Údaje sdělené v kontaktním formuláři

Kontaktní údaje – Jméno, Příjmení, E-mail:, Telefon (nepovinné)

Výjimečně pak informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet se správcem v rámci vaší zprávy a případné emailové komunikace.

2.4 Údaje nutné k provozu a bezpečnosti internetových stránek

Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:

Technické Cookies – technické informace k řádnému provozu a zobrazení internetových stránek a k zajištění bezpečnosti

3. Proč jsou moje osobní údaje zpracovávány?

Jak se správce k mým osobním údajům dostává?

Správce zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila správci;

Které právní základy pro zpracování osobních údajů správce používá?

Správce může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení správce jako provozovatele webu a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • na základě plnění smlouvy (darovací smlouva)
 • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů (bezpečnost webu)
 • na základě Vašeho souhlasu

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že správce nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

Souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

4. Za jakým účelem jsou data zpracovávána?

Účel zpracování: Darovací smlouva

 • Bližší popis: Správce s vámi na vaši žádost uzavře Darovací smlouvu nebo vystaví Potvrzení o daru pro daňové účely
 • Právní základ: Plnění smlouvy

Účel zpracování: Odpověď na vaši zprávu

 • Bližší popis: Správce odpoví na vámi zaslanou zprávu nebo dotaz
 • Právní základ: Vámi udělený souhlas

Účel zpracování: Zasílání informací o činnosti nadace

 • Bližší popis: Občas Vám zašleme e-mail, ve kterém informujeme o aktuální činnosti nadace a souvisejících akcích
 • Právní základ: Vámi udělený souhlas

4.1 Jakým způsobem jsou moje data zpracovávána?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

4.2 Která práva mohu uplatnit se zpracováním OÚ?

Informace o zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování,
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého z uvedených kontaktů.

KONTAKTY:

Doručovací adresa: Nadační fond Proni se sídlem Babice nad Svitavou č.p. 374, PSČ 664 01,

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Kateřina Kaderková, MBA, Nadační fond Proni, Brno, Obilní trh 11, 625 00, email: M365-fondproni@fnbrno.cz, telefon +420 608 176 631

Jak mohu podat stížnost, v případě že mi správce nevyhoví?

Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také na příslušný dozorový úřad na Ochranu osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

4.3 Jak dlouho jsou moje data zpracovávána?

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

4.4 Komu je umožněn přístup k mým osobním údajům?

Správce Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které správce spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Poskytovatelé IT služeb

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. Úřad pro kybernetickou bezpečnost) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

Údaje o držitelích slevových karet správce zásadně nezveřejňuje, ledaže:

 • jsme k tomu povinni na základě práv předpisů; nebo
 • k tomu máme Váš souhlas.

4.5 Jsou moje osobní údaje zpracovávány v zahraničí?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“).

Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Verze informačního memoranda: 1.0

Účinnost od 20. 4. 2021

Zůstaňme spolu
v kontaktu

Jednou za čas vám pošleme novinky od nás spolu s doporučeními, jak pečovat o své zdraví.

Potvrdit